Zero extinction status makes Atewa a no-go area for mining

April 10, 2021